Variaties in uitvoering

Uit het implementatieonderzoek is niet gebleken dat implementatie in andere regio’s leidt tot grote wijzigingen in de opzet en uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Met andere woorden, de Ontmoetingscentra staan voor een welomschreven aanbod. Wel zijn er verschillen tussen ontmoetingscentra voor wat betreft:

  • de trekker(s): een zorg- of welzijnsinstelling ofwel een combinatie daarvan
  • het type locatie een buurt- of ouderencentrum, huis of ruimte in de wijk, ontmoetingsruimte bij de kerk
  • de frequentie van gespreksgroepen en het centrumoverleg
  • de achtergrond van het personeel
  • het aantal vrijwilligers
  • de wijze van structurele financiering.

Inmiddels is er ook een ontmoetingscentrum speciaal voor Surinamers met dementie en hun verzorgers in Amsterdam Zuid-Oost, genaamd Kraka-e-Sewa (‘Zorg en Ondersteuning’). Uit evaluatieonderzoek in dit Surinaams ontmoetingscentrum, blijkt dat er onder Surinamers met dementie en hun familie veel behoefte is aan deze brede, op de Surinaamse cultuur afgestemde, vorm van ondersteuning. Dit geldt met name voor kinderen, die naast de zorg voor hun ouder vaak ook een betaalde baan of de zorg voor een gezin hebben.

De opkomst in het Surinaams ontmoetingscentrum is goed: anderhalf jaar na de opening bestond er al een wachtlijst. Dit staat in schril contrast met het wegblijven van mensen van allochtone afkomst in de overige ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De onderzoekers, Osté & Dröes, die dit onderzoek in 2004 deden vanuit de afdeling Psychiatrie van het VU medisch centrum, pleiten er dan ook voor om ook elders meer aandacht te besteden aan cultuurspecifieke ondersteuning.