Informatieve websites

www.alzheimercentrum.nl
Het Alzheimercentrum binnen het VU medisch centrum is opgericht ten dienste van de patiëntenzorg en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.

www.alzheimer-nederland.nl
Het landelijke bureau en de meer dan 40 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland werken samen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun familie.

www.alzheimernetwerk.nl
Het sociaal platform waar mensen met dementie en mantelzorgers met elkaar in contact kunnen komen.

www.dementieprogramma.nl
Het Landelijk Dementieprogramma (LDP) is gericht op uitbreiding en verbetering van de hulpverlening aan mensen met dementie en hun familieleden.

www.denkbeeld.bsl.nl
Denkbeeld, tijdschrift voor Psychogeriatrie is een populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat. Het tijdschrift schenkt aandacht aan alle problemen die zich in de latere levensfase kunnen voordoen: van dementie tot angst, van achterdocht tot depressiviteit.

www.devpg.nl
De Vereniging voor Psychogeriatrie verspreidt o.a. informatie middels het tijdschrift Denkbeeld. De VPG is het platform voor allen die in hun beroep zorg, begeleiding en behandeling bieden aan psychogeriatrische patiënten en hun familieleden.

www.kennisring.nl
2ZW is het landelijk informatiecentrum voor zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en welzijn en is een zelfstandige ‘werkmaatschappij’ van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

www.innovatiekringdementie.nl
IDé, de Innovatiekring Dementie probeert de kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren middels het verzamelen en publiceren van de laatste wetenschappelijke inzichten en het tonen van positieve praktijkvoorbeelden. Inspirerend en in begrijpelijke taal. Lees hier ook over de speciale campagne (Ik hou vast) voor meer bewegingsvrijheid en niet-fixeren.

www.mezzo.nl
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

www.minvws.nl en/of www.opkopzorg.nl en/of www.zorgaanzet.nl
Website van ministerie van VWS informeert over de nieuwe zorgverzekering en daarmee samenhangende ontwikkelingen.

www.moderne-dementiezorg.nl
Deze website beoogd een groot portal te worden over ontwikkelingen in de dementiezorg. De kern zal worden gevormd door korte films over dementiezorg. Op deze website komt ook veel actuele informatie over moderne hulpmiddelen bij dementie en de financiering daarvan.

www.zorgwijzer.nl
Dit is het resultaat van een krachtenbundeling van meerdere organisaties ten behoeve van meer effectiviteit en efficiëntie.

www.pgb.nl
Deze website is een initiatief van Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget en biedt uitgebreide informatie over alles wat met het persoonsgebonden budget te maken heeft.

www.pg-vraagbaak.nl
Getrapte PG-zorg is een model om het aanbod voor mensen met pg-problematiek (dementie / alzheimer) te ordenen, waarbij verschillende soorten aanbod en hulpvraag worden onderscheiden.

www.trimbos.nl
Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

www.verzorgende.pagina.nl
Een van de dochterpagina’s van de alom bekende startpagina, die in dit geval geheel in het teken staat van verzorging.

www.vraaggestuurdezorg.nl
Op deze website kunt u terecht voor informatie over actuele projecten en evenementen op het gebied van vraaggestuurde en belevingsgerichte zorg. Er wordt ook aandacht besteed aan pittige inhoudelijke discussies, het uitwisselen van ervaringen en presenteren van eigen initiatieven.

www.zorgvoorbeter.nl
Website van het Landelijk Actieprogramma Kwaliteit, dat vanuit VWS is opgezet om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Verbeteringen waar cliënten het meest baat bij hebben staan centraal. Innoveren en anders organiseren van de zorg zijn daarbij sleutelwoorden. Dit kan bijvoorbeeld door de zorg beter af te stemmen op de cliënt.

www.vanhemertprodukties.nl
Van Hemert Produkties maakt educatieve films op het terrein van wonen, zorg en welzijn. De films zijn ondergebracht in verschillende rubrieken. De film ‘Dementie, zorgen voor nu en later” bevat 7 praktijkverhalen waar de behandeling, begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun familieleden centraal staan. Bij de film wordt ook een werkboek aangedragen voor het gebruik bij voorlichting en scholing.